Pranas Gustaitis, kunigas (1910-1946)

20111118_pries65_01

kun. Pranas Gustaitis

Pranas Gustaitis gimė 1910 m. Tauragės aps. Vainuto miestelyje. Baigęs Vainuto pradžios mokyklą, mokėsi Švėkšnos gimnazijoje. 1929–1936 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje. 1936–1941 m. dirbo pastoracinį darbą Tauragėje, 1941 m. paskirtas Pašilės (Raseinių aps. Kražių vls.) parapijos klebonu.

Smerkė SSRS įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją. Buvo tvirtai įsitikinęs, kad Lietuva turi būti savarankiška ir nepriklausoma valstybė. Karo metais pamoksluose smerkė bolševikus, ragino žmones melstis, kad jie niekada negrįžtų į Lietuvą. 1944 m. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą visokeriopai rėmė partizanus: išrašė apie 50 gimimo metrikų naujiems dokumentams įsigyti, šelpė maistu, siuntė į būrį knygas savišvietai. 1945 m. vasario mėn. priglaudė tris Lietuvos laisvės armijos kovotojus, atvykusius iš Vakarų. 1945 m. kovo mėn. buvo paskirtas Kaltinėnų (Tauragės aps.) parapijos dekanu. Ragino parapijiečius auklėti savo vaikus tautine ir religine dvasia, drausti jiems stoti į pionierius ir komjaunimą. Klebonijoje priglaudė NKGB ieškomą buvusį Lietuvos konsulą ir Plungės burmistrą, Žemaičių legiono štabo ryšininką Eduardą Misevičių. 1945 m. rugsėjo 20 d., vengdamas galimo arešto, ėmė slapstytis Šilalės valsčiaus kaimuose. Kreipėsi į vyskupą Vincentą Borisevičių prašydamas kitos tarnybos vietos. Buvo paskirtas Viešvėnų (Telšių aps.) parapijos klebonu. Čia ir toliau globojo E. Misevičių.

1946 m. sausio 17 d. NKGB suėmė kunigą P. Gustaitį ir E. Misevičių. Po ilgų tardymų tų pačių metų rugpjūčio 28 d. LSSR MVD kariuomenės karo tribunolas nuteisė kunigą mirties bausme. Nuosprendis įvykdytas lapkričio 18 d. LSSR MGB vidaus kalėjime Vilniuje. Kūnas užkastas buv. Tuskulėnų dvaro teritorijoje.

1999 m. rugsėjo 27 d. kunigo P. Gustaičio palaikai iškilmingai palaidoti Viešvėnų parapijos Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios šventoriuje (Telšių r.).

Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. rugsėjo 24 d. dekretu Pranas Gustaitis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius) (po mirties).

Informacijos šaltinis: http://www.genocid.lt


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*