Jonas Petrika, kunigas (1885 04 13-1941 06 22 )

Untitled-1

Kun. Jonas Petrika

Kun. Jonas Petrika (1885 04 13-1941 06 22 ) gimė Būblelių kaime, Būblelių valsčiuje, Šakių apskrityje, sumanių, darbščių ūkininkų šeimoje. Jo vaikystė ir paauglystė nusidriekė per sunkų Lietuvai istorinį laikotarpį. Po 1863 metų sukilimo keturis dešimtmečius buvo draudžiama lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis, į ištremtųjų dvarininkų žemes ėmė keltis kolonistai iš Rusijos. Vis per tuos dešimtmečius ūkininkai tvirtėjo ir galėjo leisti vaikus į mokslus. Būsimojo kunigo vaikystėje darbo buvo daugiau negu vaikiško nerūpestingumo. Vaikai padėjo tėvams ūkyje, bet buvo skatinami mokytis. Baigusį parapinę mokyklą Joną tėvas išsiuntė mokytis į Marijampolės gimnaziją ir buvo numatęs jam kunigo kelią. Po kelerių mokslo metų Marijampolėje, J.Petrika išvyko mokytis į Seinų kunigų seminariją. 1908 metais, baigęs seminariją, buvo įšventintas kunigu. Prasidėjo kruopštus, kasdienis vikaro darbas įvairiose Suvalkijos vietovėse. Prasidėjus karui, jis pasitraukė į Voronežą, ten dirbo kapelionu lietuvių gimnazijoje ir, atgimus Lietuvos valstybei, šį darbą tęsė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. Nuo jaunystės J.Petrika susidomėjo prancūzų kalba, literatūra. Nepriklausomos Lietuvos laikais jis lankėsi Prancūzijoje, Italijoje, kurį laiką stažavosi Nansi universitete. Dorovės, Dievo meilės mokymas jo pedagoginėje veikloje buvo siejamas su labai turtingos prancūzų kultūros pažinimo skatinimu. J.Petrika labai mėgo muziką, literatūrą, dailę, norėjo ir savo auklėtiniams diegti subtilios vakarietiškos kultūros pradus. Be tikybos, gimnazijoje jis mokė ir prancūzų kalbos. Šią švietėjišką veiklą nutraukė 1940-ieji. Atvykęs į Lankeliškius, J.Petrika tarsi mėgino užsidaryti savo knygų, meno albumų, muzikos pasaulyje ir lyg pabėgti nuo XX amžiaus barbarizmo. Jis ėmėsi vikaro pareigų, tačiau parapijos pastoraciniame darbe dalyvavo ne itin aktyviai. Nerimo draskomoje Lietuvoje, Lankeliškių klebonijoje, vakarais ramiai šnekučiuodavosi skirtingos gyvenimo patirties, amžiaus, būdo kunigai. Birželio 22-osios rytą jį bei kun. V.Balsį ir išvakarėse jų draugiją papildžiusį kun. J.Dabrilą amžiams mirtyje sujungė bendras likimas.

Kun. J.Petrika palaidotas Kudirkos Naumiestyje.

Informacijos šaltinis: Laikraštis „XXI amžiaus“, 2006 liepos 21 d. Nr. 55.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*