Hermanas Karolis Stepien OFM Conv., palaimintasis (1910-1943)

c0023d62-48ea-11e1-9277-0025b511229e

bł. o. Karol Herman Stępień

Gimė 1910 m. spalio 21 d. Lodzėje, vargingoje darbininkų šeimoje, kuri gyveno Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo parapijoje. 1926m. pradėjo mokslus pranciškonų Žemesnėje Dvasinėje Seminarijoje Lvove, o po trijų metų įstojo į ordiną, priimdamas Hermano vardą. Naujokyną atliko Lodzės Lagievnikų vienuolyne. Buvo labai gabus, pradėjo teologijos studijas, kurių metu davė amžinuosius įžadus. 1934-38m.studijavo Popiežiškame šv.Bonaventūros Teologiniame Fakultete Romoje. 1937 m. liepos 27 d. įšventintas kunigu. Grįžęs į gimtąjį kraštą tęsė studijas Jono Kazimiero vardo Universitete Lvove ir gavo teologijos magistro laipsnį. Dirbo kaip sielovadininkas Radomske, vėliau Vilniuje. 1941m. persikėlė į Ivencą, o vėliau į Pieršajus, kur buvo tėvo Achilleso vikaru.
Buvo žinomas kaip dievobaimingas, darbštus ir atsidavęs žmonėms kunigas, todėl kai 1943m. liepos 19d. Hitlerio kariuomenė užėmė Pieršajų kaimą, t.Hermanas kartu su t.Achillesu savo noru prisijungė prie suimtųjų parapijiečių, kad galėtų juos lydėti iki paskutiniųjų jų dienų. Abu kunigai buvo nužudyti daržinėje Borovikovo kaime. Jų palaikai ilsisi Pieršajų bažnyčioje. Kaimo gyventojams buvo dovanota gyvybė, bet jie buvo ištremti į Vokietiją.
Tėvas Hermanas Stepien atsidurė tarp 108 II-jo pasaulinio karo Palaimintųjų Lenkų Kankinių, beatifikuotas šv.Tėvo Jono Pauliaus II-jo 1999m.birželio 13d. Varšuvoje.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*