Pranciškus Masilionis SJ, kunigas, jėzuitas (1902-1980)

atmi_01

Kun. Pranciškus Masilionis, SJ,
(1902 02 26 – 1980 10 14)

       Kun. Pranciškus Masilionis SJ (1902–1980), vienas didžiausių XX a. dvasinių autoritetų, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos, Eucharistinio kunigų sąjūdžio kūrėjas, Eucharistijos bičiulių sąjūdžio globėjas. Pasak Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ, „prieš totalitarinę sistemą drebėjo net pasaulio galingieji, tačiau tėvas P. Masilionis visada liko ramus, nes gyveno prisikėlimo viltimi.“

Pranciškus Masilionis gimė 1902 m. vasario 26 d. Pažosų sodžiuje, Joniškėlio parapijoje, Jono ir Viktorijos Masilionių devynių vaikų šeimoje. Pranciškus mokėsi Pušaloto ir Joniškėlio pradžios mokyklose, vėliau – Panevėžio realinėje gimnazijoje. Ją baigęs, 1922 metais įstojo į Kauno universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, o 1923 metais pradėjo mokytis Kauno kunigų seminarijoje. 1927-aisiais vyskupo K. Paltaroko buvo įšventintas kunigu. Jis vikaravo Panevėžio Katedroje, dirbo kancleriu vyskupijos kurijoje, amatų mokyklos kapelionu. Nuo vaikystės besižavintį vienuolių pasiaukojimu ir gyvenimu kun. P.Masilionį patraukė vienuolio tarnyba. 1929 m. rugsėjo 15 d. Kaune jis įstoja į Jėzaus draugiją. Baigęs naujokyną, 1930–1931 m. ir 1937–1938 m. kun. P. Masilionis studijavo teologiją ir filosofiją Jėzuitų kolegijoje Insbruke, Austrijoje. Po studijų grįžo į Lietuvą. 1933–1937 m. Kauno arkivyskupijos Maldos ir vyrų apaštalavimo sąjungos direktorius. Nuo 1939 m. dirbo Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje, kurią 1949-aisiais TSRS valdžiai uždarius, prasideda šio kunigo kilnojimas iš vienos atkampios parapijos į kitą. Iki 1952 m. Karsakiškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios administratorius. 1953–1960 m. atstatė Palėvenės Šv. Domininko bažnyčią, 1960–1967 m. Saločių Šv. Juozapo bažnyčios kunigas, 1967–1969 m. Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčios, 1969–1977 m. Kriklinių bažnyčios kunigas, nuo 1977 m. dirbo Sidabrave ir Dapšioniuose (Radviliškio raj.).

_______________________________________________________________________________

T. Pranciškaus Masilionio SJ mėgta malda „Eucharistinis credo“
Tikiu Tave, Švenčiausias Jėzau Kristau, šiame altoriuj, Eucharistijoj!
Nemato akys, neapčiuopia rankos, o aš tikiu labiau, tikiu gyviau,
Negu Tave matyčiau ar apčiuopčiau.
Man Tu sakai, pati Tiesa ir Meilė! Tai sako man neklystanti Bažnyčia!
Man to gana! Tikiu: Tu čia esi, o Meilės Dieve, Sužadėtini, visatos Dieviškasis Kūrėjau, Betliejaus Kūdiki, Kalėdų Džiaugsme, Tylusis Nazareto Darbininke, Kalvarijos gyvoji kryžiaus Auka, Velykų rytmečio Meiliausias Dieve,
Tikrasis Vynmedi, Gyvybės Duona, bekrašte dieviškų vertybių Jūra!
O Meilės Kankiny, o Meilės Meile, Tave aš šlovinu, Tave gerbiu,
Neišmatuojamasis Majestote, šioje beribėj Ostijos menkystėj!
O, ačiū Tau už dievišką gerumą. O, ačiū Tau už nepaprastą dosnumą.
Tave aš myliu, o beribe Meile, save aukoju Tau, o Meilės Meile!
_______________________________________________________________________________

Literatūra

Straipsniai


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*