Malda į liaudies palaimintąjį Mykolą Giedraitį

Giedraitis

Liaudies palaimintojo Mykolo Giedraičio ikona. Tapė D. Sabaliauskienė.

Palaimintasis broli Mykolai, Giedraičių giminės kuklusis žiede, pražydęs naujai pasodinto mūsų Tėvynėje, kryžiaus medžio papėdėje, išprašyk mums tvirto ir veiklaus tikėjimo!

 Nuolankusis ir kantrusis broli, nuo pat vaikystės paženklintas kančios ir pažeminimų kryžiumi ir nuoširdžiai jį pamilęs kaip brangiausią dovaną, išmokyk mus pamilti nuolankumą, kurio taip trūksta šių dienų žmogaus protui.

 Išmintingasis mokslo vyre, pasilikęs tarnu visą gyvenimą, išprašyk mums tikrosios išminties, kad suprastume, jog pasaulyje viskas praeina ir didžiausia garbė — tai visame ieškoti Dievo, savo amžinojo ir vienintelio tikslo.

 Stebuklingasis ligonių gydytojau, išgydyk paliegusias, netyrumo, girtavimo, neištikimybės ir kitokiu ydų varginamas savo brolių lietuvių ir visų žmonių sielas, kad jos amžinai nepražūtų . . .

 Garbingasis ateities pranaše, pažvelk į savo gimtąjį kraštą ir išmelsk Lietuvai šviesią, tikrai krikščionišką ateitį!

 Melski už mus, Palaimintasis Mykolai, kad savo Tėvynės Krikšto 600 metų jubiliejų pasitiktume naujai atgimę, pasiryžę eiti šventųjų keliu.

 Išprašyk Lietuvai daugiau šventųjų!

 Penki šimtai metų nepajėgė paslėpti užmaršties dulkėse Tavo dorybių, laimėjusių Tau Palaimintojo garbę, spindėjimo.

 Šviesk mums savo pavyzdžiu, kad ir mes, sekdami Tavo nuolankumu, kantrybe, susivaldymu, maldingumu ir uolumu, laimėtume amžinąjį džiaugsmą.

 Amen.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*