Juozas Zdebskis, kunigas (1929–1986)

Kun. Juozo Zdebskio portretas

Kun. Juozo Zdebskio portretas. Aut. Linas Linkevičius

Juozas Zdebskis gimė 1929 m. gegužės 10 d. Marijampolės aps. Krosnos vls. Naujienos k., ūkininkų šeimoje. Mokėsi Naujienos ir Krosnos pradžios mokykloje, Kalvarijos gimnazijoje. 1948 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1952 m. rugsėjo 21 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas jam suteikė kunigystės šventimus. Kunigavo Šiluvoje, Raseiniuose, Šiupyliuose, Vilijampolės ir Įgulos parapijose Kaune, Šakiuose ir Gudeliuose.

Rūpinosi jaunimo dvasiniu ugdymu: skaitė paskaitas, skatinančias domėtis filosofija ir religija, organizavo religinės literatūros spausdinimą, platino Lietuvoje nelegaliai perspausdintus užsienio lietuvių filosofų darbus. 

1964 m. už vaikų katekizaciją suimtas, nuteistas vienus metus kalėti. Bausmę atliko Vilniuje: Lukiškių kalėjime ir Rasų gatvės pataisos darbų kolonijoje. Po to darbavosi Alytuje, Leipalingyje, Kapčiamiestyje, Valakbūdyje.

Nuo 1966 m. kun. Juozas Zdebskis vesdavo rekolekcijas vaikams ir jaunimui, inteligentams, pasauliečiams, vienuolėms ir kunigams. Nuo 1969 m. vykdė misijų keliones į Pavolgį, Kazachstaną, Moldovą ir kitas Sovietų Sąjungos vietoves, lankydamas vietinius katalikus, o taip pat kalinius, tremtinius, kariuomenėje tarnaujančius lietuvius.

1969 m. stengdamiesi sulaikyti aktyvią kun. Juozo Zdebskio veiklą, už SSRS Ministrų Tarybos pirmininkui parašytą pareiškimą dėl padėties Kauno kunigų seminarijoje ir kunigų trūkumo metams neteko teisės eiti kunigo pareigų. Valdžios organai atėmė iš jo kunigo registracijos pažymėjimą. 1969 m., Kartu su panašiai nubaustu kun. Sigitu Tamkevičiumi, įsidarbino melioracijos darbininku Prienuose.

1971 m. Prienuose vėl areštuotas už vaikų katekizavimą. Vienų metų laisvės atėmimo bausmę atliko Lukiškių kalėjime ir Pravieniškių bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Vienuolika metų klebonavo Šlavantuose, o metai prieš mirtį perkeltas į Rudaminos parapiją.

Ypač didelį autoritetą kunigas J. Zdebskis turėjo tarp jaunimo. Kartu su bendraminčiais organizavo jaunimo, dalyvaujančio Eucharistijos bičiulių judėjime, stovyklas, žygius pėsčiomis į Šiluvą, Kryžių kalną, Vasario 16-osios minėjimus. Jo pastangomis buvo suorganizuota pogrindinė kunigų seminarija jaunuoliams, kuriems valdžia neleido studijuoti oficialiai veikusiojoje. Nors po poros metų seminarija iširo, valdžios monopolis rengiant dvasininkus, nors ir trumpam, buvo sugriautas.

Kunigą J. Zdebskį jaudino katalikų padėtis ir kitose Sovietų Sąjungos vietose. Kaip misionierius jis aplankė Pavolgio vokiečius, Altajaus kraštą, Armėniją, Gruziją, Kazachstaną. Iš pradžių vienas, vėliau – su kitais kunigais ir vienuolėmis lankė lietuvius tremtinius ir politinius kalinius, materialiai padėjo jų giminaičiams nuvykti į tolimus Sibiro kampelius aplankyti artimųjų. Kelionėse surinkta informacija buvo spausdinama „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje“, prie kurios leidimo jis ir pats aktyviai prisidėjo.

1978 m. kartu su kitais kunigais Alfonsu Svarinsku, Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kaunecku ir Vincu Vėlavičiumi, J. Zdebskis įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą (TTGKK), pasirašė daugumą jo dokumentų, adresuotų įvairioms tarptautinėms organizacijoms ir sovietų valdžios institucijoms. Represijomis sovietų valdžiai pavyko sustabdyti TTGKK darbą, tačiau kaip tik J. Zdebskio pastangomis nuo 1984 m. pradžios veiklą tęsė pogrindinis komitetas. J. Zdebskis palaikė glaudžius ryšius su Sovietų Sąjungos disidentais Sergejumi Kovaliovu, Andrejumi Sacharovu, Tatjana Velikanova ir kitais, padėjusiais dažniausiai jo į Maskvą atvežtą „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ persiųsti į užsienį.

KGB aktyviai persekiojo J. Zdebskį: archyvų duomenimis, jį sekė per 115 agentų. Dėl nepalaužiamo ir tiesaus būdo KGB dokumentuose kunigas buvo įvardijamas Akiplėšos slapyvardžiu. Ne kartą bandyta jį sukompromituoti (KGB vertė gydytojus žaizdas nurodyti esant venerinių ligų kilmės), o 1980 m., panaudojus „spec. priemonę“, jis buvo nudegintas cheminėmis medžiagomis. Matyt, nebetekus vilties palaužti nenuolankų ir pavojingą kunigą, buvo imtasi drastiškų veiksmų. 1986 m. vasario 5 d. 14 val. 30 min. Šalčininkų r. kelyje Kalesninkai – Eišiškės, ties posūkiu į Valkininkus, įvyko avarija, kurios metu susidūrė automobilis „Žiguliai“ ir pienovežis GAZ-53. Avarijos metu žuvo lengvuoju automobiliu važiavęs aktyvus kovotojas už tikinčiųjų teises, TTGKK steigėjas kun. J. Zdebskis.

Palaidotas 1986 m. vasario 10 d. paskutinėje savo tarnystės vietoje – Rudaminoje (Lazdijų r.), Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje.

———————————–

Atminimo įamžinimas:

 • 1996 m. birželio 15 d., kai Lietuva minėjo okupacijos ir tremties dieną Dzūkijos pakraštyje, Šlavantuose, vyko iškilmės – buvo atidengtas ir pašventintas paminklas J. Zdebskiui.
 • 1998 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu J. Zdebskis (po mirties) buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius).
 • 1999 m. kun. J. Zdebskio gimtinėje, Marijampolės aps., Krosnos parapijoje, Naujienos kaime buvo pastatytas koplytstulpis.
 • 2007 m. kovo 30 d. kun. J. Zdebskiui buvo suteiktas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas (po mirties).
 • Birštono sakralinis muziejus, paminėdamas kunigo Juozo Zdebskio 25-ąsias žūties metines, jo atminimui surengė parodą, kuriai eksponatus iš kun. J.Zdebskiui skirto memorialinio kambario paskolino Prienų krašto muziejus. Po parodos pristatymo Birštono parapijos Carito bendruomenės namuose vyko minėjimas, kuriame dalyvavo kunigo J.Zdebskio bičiuliai, bendražygiai, žmonės, artimai jį pažinoję ir kartu dirbę, kiti garbūs svečiai.

———————————————————————–

 Leidiniai ir išleistos knygos:

 •      Menas gyventi. Pamokslų metmenys. 2 knyga / Juozas Zdebskis; [parengė ir redagavo Loreta Teresė Paulavičiūtė]. Vilnius: LUMEN l-kla, 1998, -384 p. – ISSN: 9986-410-35-5.
 •      Mylėti artimą: liudijimai apie kunigą Juozą Zdebskį pagal dokumentinio filmo videomedžiagą/videomedžiagą rinko Andrius Gudauskas, Juozas Sabolius; sudarė, parengė ir redagavo Loreta Paulavičiūtė; įvadiniai paaiškinimai ir epilogas Vido Spenglos. Vilnius: „Katalikų akademijos“ l-kla, 1998. – 304 p., iliustr. – ISBN 9986-04-084-1.
 •       Bažnyčios riteris: knyga skirta 625-osioms Lietuvos Krikšto metinėms, prisimenant kunigą Juozą Zdebskį. Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – 240 p.: iliustr., faks. – ISBN 978 – 609 – 420 – 244 – 5.
 •       „Akiplėša“ : KGB kova prieš bažnyčią : pagal kunigo Juozo Zdebskio sekimo bylą / Vidas Spengla. – Vilnius, 1996. – 183 p. – ISBN 9986-410-21-5.
 •       Kunigo Zdebskio malda / [sudarė, parengė ir redagavo Loreta Teresė Paulavičiūtė. - Vilnius, 1999. - 166, [1] p. – ISBN 9986-592-25-9.
 •       Gražiausios krikščionybės maldos / [sudarė Rita Babianskaitė]. – Vilnius, [2004]. – 69, [3] p. – (Žodžiai iš meilės). – ISBN 9955-545-13-5.

 ———————————————————————

 Straipsniai apie kunigą Juozą Zdebskį internete:

 •  Kas slepia kunigo Juozo Zdebskio žudikus? / Rasa Kalinauskaitė // Lietuvos žinios. – 2012-03-13. www.alfa.lt.
 • LKB kronikos puslapiuose – kun. Juozo Zdebskio byla / Irena Petraitienė // Voruta. – 2012-08-21. www.voruta.lt.
 • Prašymas D. Valiui: pradėti tyrimą dėl kun. J. Zdebskio žūties ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn A. Paulauską / Autorius: kun. Vytautas Vaičiūnas, kun. Alfonsas Svarinskas, sesuo Nijolė Sadūnaitė //ekspertai.eu paskelbta: 2013-05-10. www.ekspertai.eu

           ————————————————————————————————————–

           Marijos Radijo laida: Kalba kun. Juozas Zdebskis. Šeštadienis, 2013-02-02 21:45.

           Mokymo tema: „Melstis ir nepaliauti“. Klausytis paspaudus ant nuorodos: Marijos radijas.

           ——————————————————————————-

           Daliaus Ramanausko filmas „Prisimenant kun. Juozą Zdebskį“ skirtas 25-osioms jo žūties metinėms


Komentavimas išjungtas.