Klemensas Arlauskas, kunigas (1910–1991)

Arlauskas Klemensas

kun. Klemensas Arlauskas

Lietuvoje Židikų parapija garsėja rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos amžinojo poilsio vieta kapinių koplyčioje. Čia jos nuoširdaus darbo ir meilės žmonėms sostas širdyse tų, kurie geranoriškai atsiliepė jos altruistinei įtaigai – būti gerais, dorais žmonėmis. Čia ir susiformavo dviejų jaunuolių vienmečių, vėliau kunigų Juozapo Olšausko ir Klemenso Arlausko troškimas likti jos idealų nešėjais Tautoje. Kunigas Klemensas Arlauskas parašė atsiminimus “APIE RAŠYTOJĄ IR PEDAGOGĘ MARIJĄ PEČKAUSKAITĘ – ŠATRIJOS RAGANĄ“, kurie publikuoti LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTYJE (T. 26. VILNIUS, 2005).

Kunigas Arlauskas Klemensas, Juozapo sūnus gimė 1910 m. lapkričio 23 d., Paviliotės k., Židikų vls., Mažeikių aps. Tarp 15 vaikų besigrumdamas prie ilgo stalo dėl vietos, išauga kieto charakterio žmogus. Gyveno neturtingai, mokslams trūko pinigų.

Mokėsi įvairiose mokyklose:

1918–1921 m. Židikų prad. mokykloje,

1921–1924 m. Mažeikių vid. mokykloje,

1924–1925 m. Kretingos progimnazijoje,

1928–1930 m. pas Saleziečius Italijoje, bet dėl silpnos sveikatos turėjo sugrįžti į Lietuvą,

1930–1931 m. Kauno suaugusiųjų gimnazijoje,

1931–1938 m. Telšių kunigų seminarijoje, pasižymėjo išskirtinu pamaldumu, ypač didelį dėmesį skirdamas Švč. Mergelei Marijai ir Švč. Sakramentui.

1938 m. balandžio 16 d. pašventinamas kunigu. Kiekvieną darbą atliko principingai. Uolus giesmininkas.

Dirbo:

1938–1941 m. Viekšniuose parapijos vikaru,

1941–1944 m. Kuršėnuose kapelionu,

1944–1947 m. Viekšniuose parapijos vikaru, viešai protestavo prieš žydų naikinimą.

1947–1949 m. būdamas Pajūryje parapijos klebonu, 1949 m. areštuojamas ir nuteisiamas 10-čiai metų, įkalinamas Norilsko, Taišeto lageriuose. Darbas šachtose, viršininkų žiaurumas ne vieną kalinį sunaikino. Jis išlieka dvasia tvirtas, drąsina silpstančius, dalijasi duonos kąsniu.

1949 – 1956 m. Sibiro tremtinys.

1956–1960 m. Plungėje parapijos altarista,

1960–1964 m. Žarėnuose parapijos klebonu,

1964 m. birželio – rugsėjo mėn. Telšiuose katedros parapijos vikaru,

1964–1965 m. Tirkšliuose parapijos altarista,

1965–1967 m. Žvingiuose parapijos klebonu,

1967–1991 m. Ylakiuose parapijos altarista.

Mirė 1991 m. gruodžio 30 d. Ylakiuose; palaidotas Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios šventoriuje.

2000 m. gegužės 7 d. Romoje, Koliziejaus aikštėje, Šventasis Tėvas Jonas Paulius II papildė šimtmečio martirologiją, paskelbdamas 114 Lietuvos kankinių. Tarp jų – ir kunigas Klemensas Arlauskas.

Informacijos šaltinis: 

  • Kun. Brunonas Bagužas. Mes liudijame Kristų, in: Lietuvos piliečio kelias. – Varniai-Vilnius, Žemaičių vyskupystės muziejus – „Mintis“, 2006. P. 286-288.

Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*