Svarbiausios palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo datos

 • 1871 m. balandžio 13 d. – gimė Lūginės kaime, 5 km į šiaurę nuo Marijampolės, ūkininkų šeimoje. Kai Jurgiui buvo ketveri, neteko tėvo, dar po šešerių metų – ir motinos. Suserga kaulų džiova, kamavusia jį visą gyvenimą.
 • 1879 – 1886 m. – mokėsi Marijampolės mokykloje ir gimnazijoje.
 • 1889 m. – išvyko į Lenkiją ir įstojo į Kelcų gimnaziją, o 1891 m. – į Kelcų kunigų seminariją. Caro valdžiai 1893 m. šią seminariją uždarius, toliau studijavo Varšuvos kunigų seminarijoje.
 • 1895 m. – baigė Varšuvos kunigų seminariją geriausiais pažymiais ir buvo rekomenduotas į Petrapilio dvasinę akademiją, kur pelnė aukso medalį bei įgijo magistro laipsnį.
 • 1898 m. – Petrapilyje, akademijos koplyčioje, įšventintas kunigu, po metų išvyko studijuoti į Fribūrą Šveicarijoje.
 • 1902 m. – apgynė aukščiausio įvertinimo sulaukusią disertaciją ir įgijo teologijos daktaro laipsnį. Vėliau dėstė Kelcų kunigų seminarijoje.
 • 1904 – gydosi Varšuvoje. Angažuojasi socialinėje veikloje: organizuoja socialinius kursus, buria darbininkus į krikščioniškais principais paremtą organizaciją.
 • 1905 – 1907 m. – Varšuvoje ėjo gimnazijos kapeliono pareigas, įsitraukė į plačią krikščioniškąją socialinę veiklą, organizavo darbininkus, steigė vaikų prieglaudas, padėjo vargšams, nepaisydamas tautybės ir religijos skirtumų.
 • 1907 – 1911 m. – Jurgis Matulaitis dėstė sociologiją Petrapilio dvasinėje akademijoje. Profesoriaudamas akademijoje, apsisprendė tapti vienuoliu ir atnaujinti merdėjančią marijonų vienuoliją Lietuvoje.
 • 1909 m. – davė pirmuosius vienuolio įžadus, daug dirba atnaujindamas marijonų vienuoliją.
 • 1911 m. – tapo marijonų vienuolijos generolu.
 • 1914–1918 m. – gyvendamas Varšuvoje, įsteigė vienuolyną Bielianuose, globojo našlaičių prieglaudą, pats rinko jai aukas.
 • 1918 m. – grįžęs į Lietuvą, Jurgis Matulaitis Marijampolėje sutvarkė karo nuniokotą marijonų vienuolyną, įsteigė naują Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją.
 • 1918 m. gruodžio 1 d. – konsekruojamas vyskupu ir paskiriamas vadovauti Vilniaus vyskupijai. Gruodžio 8 d. atvyksta į politinėse sumaištyse skęstantį Vilnių. Šias pareigas uoliai ėjo septynerius metus, sykiu vadovaudamas marijonams.
 • 1924 m. – įsteigė Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregaciją.
 • 1925 m. – atsisakė Vilniaus vyskupo pareigų ir popiežiaus Pijaus XI paskirtas tituliniu Adulio arkivyskupu bei Lietuvos apaštališkuoju vizitatoriumi. Daug prisidėjo prie Lietuvos santykių su Šventuoju Sostu pagerinimo, bažnytinės Lietuvos provincijos įsteigimo ir konkordato parengimo.
 • 1926 m. – dalyvavo Čikagos Eucharistiniame kongrese JAV, aplankė lietuvių parapijas šioje šalyje. Nemažai prisidėjo prie Lietuvos santykių su Šventuoju Sostu pagerinimo, daug nuveikė steigiant bažnytinę Lietuvos provinciją ir rengiant konkordatą.
 • 1927 m. sausio 27 d. – mirė Kaune, trūkus apendicitui. Paskutinį kartą palaimino savo vienuoliją palikdamas testamentinį priesaką: „Rikiuokitės ir pasišvęskite!“
 • 1987 m. birželio 28 d. – popiežius Jonas Paulius II paskelbia Palaimintuoju.

 

Atminimo įamžinimas:
1991 m. Šunskų seniūnijos Lūginės kaime pastatyta Pal. Jurgio Matulaičio koplyčia (architektas Zigmas Brazauskas). Koplyčia nuo Via Baltica magistralės nutolusi 4,8 km atstumu. Sūduvos lygumų kraštovaizdyje iškilęs vertikalus koplyčios bokšto akcentas ženklina palaimintojo vaikystės ir jaunystės vietą.
2012 – ieji paskelbti Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metais.
2012 m. gegužės 20 d. Skardupių kaime (Marijampolės raj.) atidengtas paminklas arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. Tai kol kas pirmasis Palaimintojo įamžinimui skirtas kūrinys Lietuvoje. Ant paminklo, kurio autorius – skulptorius Zigmas Buterlevičius, užrašytas arkivyskupo Jurgio Matulaičio šūkis „Nugalėk blogį gerumu“.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*