2012 – ieji paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais

404378_320553641323471_1720026022_n

2011 m. liepos 17 dieną, Lietuvos vyskupai susirinkę Marijampolėje Šv. Arkangelo Mykolo Mažojoje Bazilikoje, kurioje ilsisi Pal. Jurgio Matulaičio palaikai, Šv. Mišių auka užbaigė Palaimintajam skirtą maldų aštuondienį ir atlaidus.

2012 metais sukanka 25 metai nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo Palaimintuoju. Rengiantis minėti šią iškilią paskelbimo Palaimintuoju sukaktį ir dėkojant Dievui už suteiktas malones mūsų kraštui ir Visuotinei Bažnyčiai arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenyje, Lietuvos ganytojai nusprendė ir praneša, kad ateinantieji 2012 – ieji metai Lietuvoje skelbiami Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metais.

Ganytojai ragina per šiuos metus giliau pažinti Pal. Jurgio Matulaičio, Vilniaus vyskupo bei Lietuvos Apaštališkojo Vizitatoriaus asmenybę, jo nuveiktus darbus, kuriuose ypatingai atsispindi katalikiškojo socialinio mokymo sklaida Lietuvoje, atnaujintą marijonų vienuoliją ir įsteigtas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų bei Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregacijas, rengti piligrimystės žygius prie Palaimintojo kapo Marijampolėje bei vienytis į tautos bendrą maldos sąjūdį prašant Dievo malonės Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui suteikti Šventojo garbę.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų Lietuvoje programa

2012 metais taip pat sukanka 625 metai nuo Lietuvos Krikšto. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacija vyko, Lietuvai švenčiant Krikšto 600 metų jubiliejų. Šios sukaktys ir sutapimai kviečia dėkoti Dievui už Krikšto malonę ir atnaujinti ryžtą ja gyventi.

Metų šūkis ir pagrindinė mintis: BLOGĮ NUGALĖTI GĖRIU.

Ši mintis remiasi pal. Jurgio Matulaičio herbe įrašytu šūkiu „Vince malum in bono“ (plg. Rom 12, 21).
Turime iš naujo įsiklausyti į pal. Jono Pauliaus II kvietimą, nuskambėjusį Lietuvos 600 m. Krikšto jubiliejaus ir arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos šv. Mišių homilijoje: „Brangūs broliai ir sesės lietuviai! Šiandien Bažnyčia kreipiasi į jus Kristaus žodžiais iš Evangelijos: ,Priimkite pranašą kaip pranašą, priimkite teisųjį kaip teisųjį’ (Mt 10, 41). Toks yra šios beatifikacijos šūkis Krikšto jubiliejui. Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie rodytų mums kelią – kelią, prasidedantį pasinėrimu Kristuje per Krikštą“.

Širdimi priimdami pal. Jurgį Matulaitį ir jo pavyzdžiu sekdami, galime tobuliau gyventi savo Krikštu. Per Krikštą tampame Dievo vaikais ir Bažnyčios bendruomenės nariais. Juo esame įgalinami ir kviečiami gyventi tikėjimu, viltimi ir meile. Šios dieviškosios dorybės yra tas gėris, kuriuo nugalime blogį ir kurių sklaidą tegul skatina visos Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų iniciatyvos ir renginiai.
Tikėjimas – tai dieviškoji dorybė, padedanti pasitikėti Dievu ir Jo žodžiu, kurio dievobaimingai klauso ir kurį ištikimai aiškina Bažnyčios Mokymas, stengdamasis jame rasti pagrindinių mūsų meto klausimų sprendimą.
„Kur mūsų kiekvieno jėgų versmė? Kristuje, be abejo, ir Kristaus Bažnyčios dvasioje: tame tiksle, kurį mums nurodo Bažnyčia, tose taisyklėse, kurias paduoda, tuose sakramentuose, kuriuos mums teikia. Štai kur mūs gyvybės versmės“. (Pal. J. Matulaičio Užrašai, 1913 01 06)
Viltis – tai dieviškoji dorybė, kurios padedami kaip savo laimės trokštame Dangaus karalystės ir amžinojo gyvenimo, pasitikėdami Kristaus pažadais ir remdamiesi ne savo jėgomis, bet Šventosios Dvasios malonės pagalba. Esame pašaukti daug didesniems dalykams, negu kasdien matome ir galime pasiekti žemiškajame gyvenime. Esame pašaukti į šventumą, į kurį einame Dievo ir artimo meilės keliu.
„Aš už visas malones, kurias man suteikei, dėkoju. Koks Tu, Viešpatie, dosnus. Kaip gausiai dalini savo malones mums, nevertiems sutvėrimams. Dieve mano, Dieve. Kaip saldu Tau tarnauti. Kas bus Tavo danguje, jei čia, ant žemės tokiomis saldybėmis žmogaus sielą pripildai, kuomet šventais šiurpuliais per kūną pereini, tarsi į trečią dangų pagavęs nuneši“.
(Pal. J. Matulaičio Užrašai, 1913 04 05)
Meilė – tai dieviškoji dorybė, kurios padedami mes mylime Dievą labiau už viską, o savo artimą – kaip save pačius. Konkrečiais darbais besireiškianti meilė Dievui ir žmonėms yra gyvo tikėjimo vaisius.
„Kada Dievo meilė į mūsų širdį įžengusi ją praplečia, tada joje taip erdva pasidaro, kad visi žmonės, be jokių skirtumų ar tai luomų, ar tautos į ją
sutelpa“. (Pal. J. Matulaičio Užrašai, 1910 1117)

Metų tikslai ir siekiai:

Dėkoti Dievui už Krikšto malonę, ir už visus, jai atsiliepusius, ypač už Pal. Jurgį Matulaitį, bei už visas malones, gautas Palaimintojo užtarimu per 25 metus.
Žadinti tikėjimą ir skatinti jo įkvėptų įvairių parapijų bendruomenių veiklą, nukreiptą į artimo meilės tarnystę, aktyvių Bažnyčios narių ugdymą.
Skatinti kunigus ir vienuolius į didesnį šventumą ir meilę Kristui ir Bažnyčiai: „Duok, Dieve, kad sudegčiau, kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies Tau ir Tavo Bažnyčiai“ (pal. Jurgis Matulaitis).

Laikantis Palaimintojo raginimo „Rikiuokitės ir pasišvęskite“, atpažinti svarbiausias šiandienos Bažnyčios aktualijas ir ieškoti jų sprendimų, sekti Šventojo Tėvo paraginimus ir juos kūrybingai pritaikyti.
Įvairių iššūkių akivaizdoje laikytis gėrio, ypač rūpinantis pagarba žmogaus kaip Dievo paveikslo orumui, siekiant socialinio teisingumo, palaikant šeimų ištikimybę, tvirtumą, atvirumą gyvybės dovanai.
Labiau atskleisti Bažnyčios pastangas dėl žmonių, ypač labiausiai apleistų, dvasinės ir socialinės gerovės.
Stiprinti pasauliečių ir dvasininkų bendradarbiavimą.

Programos kalendorius:

2011-12-08 – pal. J. Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą minėjimas.
2012-01-27 – pal. J. Matulaičio liturginis minėjimas Lietuvoje.
2012-01-29 – minėjimas Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje.
2012- 07-01 – Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. J. Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukakčių minėjimas Kaune.
2012-07-1/8 iškilmės Telšių vyskupijoje, Žemaičių Kalvarijoje.
2012-07-8/15 iškilmės Vilkaviškio vyskupijoje, Marijampolėje. Konferencija pal. J. Matulaičio dvasingumo tema, mariologijos ir ekleziologijos šviesoje.
2012-07-22 iškilmės Šiaulių vyskupijoje, Kryžių kalne.
2012-08-15 iškilmės Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijose, Pivašiūnų ir Krekenavos šventovėse.
2012-09-7/15 iškilmės Šiluvos šventovėje. Susitikimai, pokalbiai su Marijonų misionieriais iš Ruandos, Kamerūno ar vienuoliais iš Filipinų, Brazilijos, Argentinos.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*