Arkivyskupo, kankinio Teofiliaus Matulionio svarbiausios gyvenimo datos

arkiv_matulionis02_d

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873-1962)

1873 m. birželio 22 d.  Alantos parapijoje (Molėtų r.) gimė Teofilius Matulionis

1900 m. baigė Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge, įšventintas kunigu. Kunigavo Latvijos parapijose, nuo 1910 m. Švč. Jėzaus Širdies parapijos Sankt Peterburge klebonas, čia pastatydino bažnyčią.

1923 m. atsisakęs valdžiai atiduoti brangius bažnytinius reikmenis su vyskupu J. Ciepliaku ir kitais 15 Petrogrado katalikų kunigų Maskvoje komunistų valdžios nuteistas 3 m. kalėti.

1925 m. amnestuotas, grįžo į parapiją Leningrade.

1929 m. nominuotas ir slapta konsekruotas tituliniu Matregos vyskupu, įgaliotas vadovauti Leningrado tikintiesiems. Už neva antitarybinę veiklą TSRS saugumo tardytas. 

1930 m. nuteistas 10 m. kalėti griežtojo režimo Solovkų lageryje.

1933 m. grąžintas į Lietuvą, gyveno Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose.

 1934 – 1936 m. gyveno JAV. 

Nuo 1937 m. benediktinių bažnyčios Kaune rektorius; čia įsteigė nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją.

1940 m. paskirtas Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionu.

Nuo 1942 m. Kaišiadorių vyskupas. Gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises, aktyviai dalyvavo pasipriešinimo TSRS okupaciniam režimui veikloje, raštu protestavo prieš kunigų areštus, reikalavo leisti dėstyti tikybą mokyklose, buvo griežtas kunigų drausmės klausimais.

1946 m. TSRS okupacinės valdžios areštuotas, ne kartą tardytas.

1947 m. nuteistas 7 m. kalėti ypatingojo režimo kalėjime Vladimire. 

1953 m. kaip sunkus ligonis apgyvendintas Zubovo Polianos (Mordovija) neįgaliųjų namuose.

1956 m. grįžo į Lietuvą, bet tarybų valdžia jam neleido valdyti vyskupijos.

1957 m. Birštone slapta konsekravo vyskupu kanauniką kunigą V. Sladkevičių.

1958 m. tarybų valdžios ištremtas į Šeduvą, iš čia slapta nuo valdžios rūpinosi savo vyskupijos reikalais.

Nuo 1962 m. – arkivyskupas.

Arkivyskupas mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d.  Šeduvoje po TSRS saugumo jo bute atliktos kratos ir nenustatytų vaistų injekcijos, palaidotas Kaišiadorių katedroje. 

1990 m. pradėta jo beatifikacijos byla.

2003 m. balandžio 25 d. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 

2006 m. birželio 7 d. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi. 

2008 m. dokumentai įteikti Šventųjų skelbimo kongregacijai.

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos dokumentui, kuriuo pripažįstama Kaišiadorių vyskupo arkivysk. Teofiliaus Matulionio kankinystė.

—————————–


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*