Marija Kazimiera Kaupaitė, Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos (LSSC) įsteigėja, Garbingoji Dievo Tarnaitė (1880-1940)

Fotografija iš Pažaislio vienuolyno archyvo

Šv. Kazimiero seserų įkūrėja motina Marija (Kazimiera Kaupaitė). Fotografija iš Pažaislio vienuolyno archyvo.

Motina Marija Kazimiera Kaupaitė gimė 1880 m. sausio 6 d. Gudelių kaime, Ramygalos parapijoje. Ji buvo penkta iš vienuolikos vaikų Kaupų šeimoje. Kazimiera vaikystėje augo gilioje pamaldumo atmosferoje. Iš tėvo, kuris buvo bendro pamaldumo vadovas ne tik šeimoje, bet ir kaimynystėje, ji išmoko skatinti kitus siekti dvasinio gėrio. Kazimiera Kaupaitė, būsimoji Motina Marija, turėjo keliauti ilgą ir vingiuotą kelionę, iki galėjo įgyvendinti troškimą pasišvęsti Dievui kaip vienuolė.

Būdama septyniolikmetė, 1897 m. Kazimiera, kviečiama brolio kunigo Antano Kaupo, pirmą kartą išplaukė į transatlantinę kelionę. Tikslas – talkinti broliui Antanui, emigravusiam į JAV. Jis buvo pašventintas kunigu ir dirbo Šv. Juozapo lietuvių parapijoje Scrantone, Pensilvanijoje. Perėmusi šeimininkės atsakomybę ir ketvertą metų bebuvodama JAV, ji pirmą kartą pamatė vienuoles ir nuo tos dienos pasiryžo pasekti jomis apaštališkoje tarnyboje.

 Mirus tėvui, 1902 m. Kazimiera sugrįžo į Lietuvą, į gimtąjį Gudelių kaimą su rusenančia viltimi tapti mokytoja vienuole. Netrukus brolis Antanas bei kiti lietuviai kunigai parūpino galimybę Kazimierai mokytis kartu su Šventojo Kryžiaus Gailestingumo seserimis Šveicarijoje. Tenai Kazimiera kartu su keliomis draugėmis lietuvaitėmis pradėjo puoselėti viltį įkurti lietuvišką kongregaciją. Kartu su kitomis lietuvaitėmis Kazimiera vėl nuvyko į Ameriką, į tą patį Pensilvanijos Scrantono miestą. Ten vietos vyskupui sutikus buvo įkurta naujosios šv. Kazimiero vardu pavadintos kongregacijos užuomazga.

1907 metais įkurtąją vienuoliją patvirtino Šventasis Sostas. 1908 metais buvo atidaryta pirmoji seserų kazimieriečių mokykla. Kongregacijos pagrindinius namus nuspręsta atidaryti Čikagoje, kur gyveno didžiausia lietuvių kolonija. Sesuo Kazimiera Kaupaitė, pasirinkusi vienuolišką Marijos vardą, 1913 metais buvo išrinkta kongregacijos generaline vyresniąja.

 Atsikūrusiai nepriklausomai Lietuvai taip pat reikėjo religinio auklėjimo ir mokymo. 1920 metais kardinolas Mundeleinas iš Vatikano gavo Vienuolijų kongregacijos potvarkį, kad kelios Šv. Kazimiero vienuolijos seserys vyktų į Lietuvą ir ten pradėtų savo misionierišką veiklą. Šiai misijai motina Marija (Kazimiera Kaupaitė) paskyrė keturias seseris: Immaculatą Dvaranauskaitę, Aną Mariją Rakauskaitę, Angelą Braškaitę ir Katariną Balčaitytę. Tų pačių metų lapkričio 18 dieną seserys, lydimos motinos Marijos, atvyko į Lietuvą. Vykdamos į šią kelionę seserys gerai žinojo, kokios sąlygos buvo tuo metu Lietuvoje, bet, kaip motina Marija rašė savo užrašuose, keliavo į Lietuvą, dėkodamos Dievui už tą privilegiją, kad galės patarnauti lietuviams Tėvynėje. Lietuvoje joms buvo pasiūlytas Pažaislio vienuolynas. Po pirmojo Pasaulinio karo Pažaislis atrodė kraupiai – bažnyčia be stogo ir be langų, vidus apgriautas, gyvenamosios patalpos taip pat apleistos. Vis dėlto nuspręsta apsistoti Pažaislyje, o ne Kaune, „Saulės“ gimnazijoje. Motina Marija su keturiomis seserimis apsigyveno Pažaislyje, labai sunkiai dirbo tvarkydamos apleistą vienuolyną. Motina Marija čia išbuvo beveik dvejus metus.

kazimierakaupaite-e1361455110188

Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos (LSSC) įsteigėja, Garbingoji Dievo Tarnaitė, Motina Marija Kazimiera Kaupaitė

1940 m. balandžio 17 dieną Motina Marija, sulaukusi šešiasdešimties metų, po sunkios kaulų vėžio ligos mirė Čikagoje. Seserys liudijo, kad paskutiniais gyvenimo mėnesiais ji išliko kantrumo ir tyliai išgyvenamos kančios pavyzdžiu. Tai buvo jos žodžių: „Visada su tikėjimu, visada su viltimi ir visada su meile!“ gyvas įkūnijimas.

Sovietmečiu seserys kazimierietės buvo išblaškytos, bet ir toliau išlaikė duotus įžadus, meldėsi, teikė paguodą ligoniams. Svarbus istorinis įvykis buvo 1966 m. rugpjūčio 7 dieną popiežiaus Pauliaus VI vienuolijai suteiktas „Dekretum Laudis“ (Pagyrimo dekretas). Juo Bažnyčia oficialiai pripažino vienuoliją kaip apaštalinį institutą. Kartu Bažnyčia pareiškė, jog ji šventina ir laimina vienuolijos steigėjos Motinos Marijos darbą.

1986 metais buvo pradėta jos beatifikacijos byla.

Šiuo metu visa surinkta medžiaga apie jos gyvenimą ir veiklą, reikalinga beatifikacijos bylai tęsti, yra pristatyta Šventųjų paskelbimo kongregacijai. Motinos Marijos paskelbimui palaimintąja reikia, kad jos užtarimu įvyktų bent vienas stebuklas. Melskime Dievą, kad šito kuo greičiau sulauktume.

2010 m. liepos 1 d.  popiežius Benediktas XVI audiencijoje priėmęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą arkivyskupą Angelo Amato pasirašė kongregacijos dekretą, pripažįstantį Motinai Marijai Kaupaitei herojiškas dorybes, jai suteiktas Garbingosios Dievo Tarnaitės titulas.

Atminimo įamžinimas

  • 2010 m. liepos 5 d. Ramygalos klebono Edmundo Rinkevičiaus rūpesčiu Gudelių kaime buvo pašventintas paminklinis akmuo skirtas atminti Marijai Kazimierai Kaupaitei. Paminko atidengime dalyvavo Pažaislio vienuolyno seserys kazimierietės, Panevėžio rajono valdžia, Ramygalos seniūnas, vietos gyventojai ir parapijiečiai. Giesmes giedojo Ramygalos parapijos Sumos choras.

Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*