Bendradarbiai ir bičiuliai

LKMA_logo_biciuliaiLIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA (LKMA) yra seniausia Lietuvoje akademinė organizacija, nenutraukusi savo veiklos jau devynis dešimtmečius, vienijanti skirtingų sričių lietuvius mokslininkus bendram mokslo, kultūros ir visuomeniniam darbui. LKMA priklauso pasaulinei katalikų intelektualų asociacijai Pax Romana, laikoma pirmąja katalikų akademikų pasauliečių organizacija Europoje. Internetinės svetainės adresas: www.lkma.lt

house1_ltLietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Centras) yra tarpžinybinė valstybės institucija, tirianti visas genocido bei nusikaltimų žmonijai ir žmoniškumui apraiškas ir Lietuvos gyventojų persekiojimą okupacijų metais, taip pat ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo okupacijoms procesus, inicijuojanti genocido organizatorių ir vykdytojų teisinį įvertinimą, įamžinanti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą. Internetinės svetainės adresas: www.genocid.lt

katalikai_120x70Svetainė KATALIKAI.LT „Katalikų Bažnyčia Lietuvoje“ (buvusi WWW.LCN.LT) įkurta Lietuvos Vyskupų Konferencijos iniciatyva 1998 m. vasario mėn. kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro projektas „Katalikų Bažnyčia internete“ ir yra oficiali Lietuvos Katalikų Bažnyčios svetainė. Internetinės svetainės adresas: www.katalikai.lt

s_xxiamzius „XXI amžius“ - krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis. Redaktorius EDVARDAS ŠIUGŽDA. Redakcijos buveinė Kaune, Senamiestyje, Papilio g. 5. Internetinės svetainės adresas: www.xxiamzius.lt

virselis “Artuma“ – žurnalas visai šeimai. Leidėjas: Lietuvos Caritas leidykla. Vyr. redaktorius: Darius Chmieliauskas.  Internetinės svetainės adresas: www.artuma.lt

bzinios1„Bažnyčios žinios“ yra du kartus per mėnesį pasirodantis oficialus Katalikų Bažnyčios Lietuvoje informacinis biuletenis. Leidinys 1996 m. įsteigtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir leidžiamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios informacijos centro. Internetinės svetainės adresas: www.baznycioszinios.lt

logoInterneto dienraštį Bernardinai.lt leidžia Viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“ Jos steigėjas MBO (Mažesniųjų brolių ordino) Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolynas.  Vyr. redaktorius Andrius Navickas. Redakcijos adresas: Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius. El. paštas redakcija@bernardinai.lt 

logoMAGNIFICAT – kas mėnesį leidžiamas kišeninio formato maldynėlis, skirtas kasdienei maldai. Jis praktiškas ir patogus skaityti, todėl jį galima visuomet turėti su savimi, kad Dievo žodis įsiskverbtų į mūsų širdis. MAGNIFICAT padeda ne tik aktyviau dalyvauti Bažnyčios liturgijoje ir gyventi kasdiene Bažnyčios malda, bet ir kreipti dvasinį gyvenimą pagal savo pašaukimą bei maitintis Dievo žodžiu. Internetinės svetainės adresas: www.magnificat.lt

selezieciu_zSaleziečių Žinios – žurnalas, pasakojantis apie pačius įvairiausius saleziečių pasaulio įvykius, kuriuos galėtume apibendrintai pavadinti „ugdymo“ įvykiais. Salezietiškas žvilgsnis į pasaulį reiškia tai, kad visi darbai ir įvykiai stebimi bei analizuojami ne vien dėl „žinojimo“, bet taip, kad tas įgytas žinojimas padėtų ugdyti. Žvilgsnis į saleziečių pasaulį reiškia, kad saleziečių veikla ir darbai yra skelbiami turint tikslą, kad kitos ugdymo instancijos, taip pat ir šeimos, pažintų salezietiškos veiklos kryptį bei savitumą.

voruta „Voruta“Nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis, pradėtas leisti 1989 m. spalio 24 d. Kaip mėnraštis, vėliau kaip dvisavaitinis laikraštis, dar vėliau – savaitraštis, o dabar – savaitraštis leidžiamas du kartus per mėnesį. Jo steigėjas, leidėjas ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius. Internetinės svetainės adresas: www.voruta.lt

26444_372169663111_4641897_a„Naujasis Židinys-Aidai“ – iliustruotas religijos, kultūros ir visuomenės gyvenimo mėnraštis. Eina nuo 1991 m. Šiomis pastangomis žurnalas tęsia prieškario katalikų intelektualų mėnraščio „Židinys“ bei išeivijos humanitarinės šviesuomenės kultūros leidinio „Aidai“ dvasinę giją. „Naujasis Židinys-Aidai“ spausdina originalius ir verstinius straipsnius. Svarbiausios temos – filosofija, teologija, religijotyra, istorija, literatūros ir kalbos klausimai, menas, socialiniai mokslai, kultūros teorija, politika. Taip pat publikuojami klasikiniai Europos ir Lietuvos krikščioniškosios tradicijos tekstai, grožinės literatūros kūriniai. Kiekviename numeryje dedamos periodinės Lietuvos ir pasaulio religijos, kultūros bei visuomenės gyvenimo apžvalgos, knygų ir žurnalų recenzijos.

logoSidabrė – tai didžiausią tiražą Joniškio rajone turintis laikraštis, skirtas miesto ir rajono žmonėms. Neretai jame publikuojami aktualūs istoriniai ir religiniai straipsniai apie mūsų tautai reikšmingus asmenis.  Internetinės svetainės adresas: www.sidabre.lt

dd8626e159ed8cb30a7288b72be972134b2b6f4e_article_200Vatikano radijas (lot. Statio Radiophonica Vaticana, it. Radio Vaticana) – oficiali Romos kurijos radijo stotis Vatikane. Vatikano radijo laida lietuvių kalba priklauso pirmajam kalbinių laidų dešimtukui. Jos atsiradimą tuojau po pirmosios TSRS okupacijos paskatino to meto Lietuvos padėtis. Pagrindinis Vatikano radijo lietuviškos programos sumanytojas ir iniciatorius buvo Marijonų vienuolijos vadovas vyskupas Pranciškus Būčys. Lietuvos Bažnyčiai atgavus laisvę, prasidėjo normalūs kasdieniai ryšiai su Bažnyčia Lietuvoje, o radijo laida, buvusi persekiojamos Bažnyčios pagalbininke jos kovoje už išlikimą, virto informacijos apie popiežių, Šventąjį Sostą ir visuotinę Bažnyčią šaltiniu.  Internetinės svetainės adresas: http://lt.radiovaticana.va/index.asp

 mri_newMarijos radijas yra nuostabus naujosios evangelizacijos įrankis, tarnaujantis Gerosios Naujienos skelbimui visame pasaulyje. Tai katalikiška radijo stotis, kviečianti į atsivertimą, vienijanti Dievo ieškančius ir jau Jį sutikusius žmones.  Internetinės svetainės adresas: www.marijosradijas.lt

kardinolo vs_herbasKardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinis butas – muziejus (M. Valančiaus g. 6). Kauno miesto garbės piliečio, kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920 – 2000) memorialinis muziejus įkurtas 2001 m. Memorialinėje buto dalyje atkurti trys kardinolo kambariai, kuriuose atskleidžiamas kardinolo gyvenimo ir dvasinės veiklos kelias. Ekspozicijoje rodomos popiežiaus Jono Pauliaus II bulės, popiežiaus dovanotas kryžius bei brevijorius, Kardinolo žiedas bei iškilmių drabužiai, apdovanojimai, laiškai, užrašai, maldaknygės, kiti asmeniniai daiktai, gausu nuotraukų apie kardinolo gyvenimą. Iš kardinolo buto daug metų sklido išmintis, santarvė, dvasios šviesa, taurus humanizmas. Nuo 2001 m. buto erdvė tapo kultūrinių susitikimų vieta. Ekspoziciją globoja arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Muziejaus direktorė – Irena Nijolė Petraitienė.