Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas

1su_apkaustais_dNuo pat XVII amžiaus pradžios į Šiluvą maldininkus traukė malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas. Šis garsusis paveikslas ir Marijos apsireiškimo vieta – tai dvi vietos, kur nuolat krypo maldininkų akys, kur buvo reiškiama ypatinga pagarba ir dėkingumas Mergelei Marijai. Tikinčiųjų dėkingumą Dievo Motinai liudija gausūs votai, supantys šį paveikslą. 1786-aisiais paveikslas vainikuotas – taip pagerbiant Dievo Motiną, kuriai užtariant prie šio paveikslo melsdamiesi tūkstančiai žmonių patyrė Dievo malonių.

Paveikslo kilmė

Iš kur atvežtas šis Švč. Mergelės Marijos paveikslas, kaip jis atsirado Šiluvoje, galutinai nėra aišku. Kai kuriose populiariose Šiluvos istorijose pasakojama, kad šis paveikslas neva atrastas miške. Vargu ar tai gali būti istorinė tiesa. Tais laikais buvo įsigalėjusi tradicija garsiems paveikslams priskirti nepaprastą, beveik stebuklingą kilmę. Tad pasakojimas apie Šiluvos Dievo Motinos paveikslo suradimą miške veikiau liudija norą pabrėžti šio paveikslo garsumą ir maloningumą nei tikrąją jo kilmę.

Dauguma apie Šiluvą rašiusių autorių samprotauja, kad šis paveikslas veikiausiai atrastas po Marijos apsireiškimo iš žemės iškastoje skrynioje su vadinamuoju Šiluvos bažnyčios lobiu. Ten jis neva buvęs paslėptas Šiluvoje įsigalėjus kalvinams ir sunykus katalikų bažnyčiai. Ši paveikslo kilmės hipotezė atrodo gana įtikima, paaiškinanti kai kuriuos sunkiai suprantamus arba nežinomus dalykus, pavyzdžiui, kaip taip greitai šis paveikslas išgarsėjo. Taip pat šia istorija Dievo Motinos paveikslas vykusiai susiejamas su Marijos apsireiškimu.

Tačiau seniausi dokumentai šios paveikslo kilmės versijos nepatvirtina. Pirmą kartą apie garsųjį Mergelės Marijos paveikslą užsimenama vyskupo Jurgio Tiškevičiaus 1646 m. pranešime Šventajam Sostui. Vyskupas rašo, kad Šiluvos bažnyčioje esantis Švč. Mergelės paveikslas garsėja malonėmis ir dvasiškomis dovanomis, bet neužsimena, kad jis būtų rastas skrynioje. Seniausioje rankraštinėje kan. M. Svietkausko apie 1651 m. rašytoje Šiluvos istorijoje irgi nesakoma, kad garsusis paveikslas rastas atkastoje skrynioje, tik keliais žodžiais perteikiamas „senovės“ pasakojimas: „O apie Švč. Mergelės senąjį paveikslą, kuris buvo senoje bažnyčioje, pagal senovės pasakojimą, atrastą Šiluvos miške, yra tokia žinia, kad kalvinai, paėmę bažnyčią, paveikslą sudegino“.

XVIII a. ir vėlesniuose šaltiniuose dažniausiai rašoma, kad paveikslas atrastas po Marijos apsireiškimo skrynioje drauge su kitu bažnyčios turtu. Vyskupas Antanas Tiškevičius 1748 m. rašytame pranešime Šventajam Sostui mini, kad stebuklingasis paveikslas „drauge su bažnyčios dokumentais buvo paslėptas žemėje po dideliu akmeniu“. Panašiai rašo ir vysk. Jonas Lopacinskis, prašydamas popiežiaus įsteigti Šiluvoje infulatūrą, mat popiežiaus Pijaus VI bulėje garsusis Mergelės Marijos paveikslas minimas kaip buvęs paslėptas nuo eretikų siautėjimo.

Ši paveikslo kilmės versija buvo plačiai skleidžiama ir XX a. pradžioje, samprotauta, kad garsųjį paveikslą Šiluvos bažnyčiai tikriausiai padovanojo jos fundatorius, bet šią paveikslo kilmės istoriją galutinai paneigė meniniai jo tyrinėjimai, lyginimas su kitais panašiais Madonos paveikslais ir paskutinioji restauracija, prieš kurią atlikti nuodugnūs technologiniai tyrinėjimai – fizikiniai, cheminiai ir biologiniai. Jais remiantis galima teigti, kad Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą veikiausiai sukūrė vietinis dailininkas XVII a. 3 dešimtmetyje. Užsakovas galėjo būti veiklusis Šiluvos klebonas Jonas Smolka-Kazakevičius, rūpinęsis bažnyčios statyba. Paveikslą parūpinti galėjo ir jėzuitai. Mat jų vadovaujama Kražių kolegija buvo pasirinkusi Šiluvos Dievo Motiną savo globėja ir profesoriai su savo auklėtiniais keliaudavo į Marijos Gimimo atlaidus Šiluvoje.

Informacijos šaltinis: http://www.siluva.lt


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*