Daiva Baronienė „Žagarėje bus įamžinta stebukladarė“

TMP000_470

Skulptorius R.Kvintas pasirengęs Žagarėje įamžinti Barboros Žagarietės atminimą.
LŽ archyvo nuotrauka

Skulp­to­rius Ro­mual­das Kvin­tas sa­vo gim­ti­nė­je, Ža­ga­rė­je, ren­gia­si pa­sta­ty­ti XVII am­žiu­je ten gy­ve­nu­sios ba­jo­rai­tės Barboros Ža­ga­rie­tės skulp­tū­rą.

Da­bar Vil­niu­je gy­ve­nan­tis ir ku­rian­tis me­ni­nin­kas R. Kvin­tas pri­si­pa­žįs­ta, kad įam­žin­ti iki šiol da­ro­mais ste­buk­lais gar­sios ir žmo­nių šven­tą­ja lai­ko­mos mer­gi­nos at­mi­ni­mą jam di­džiu­lė gar­bė.

Duo­klė užtarėjai

Su­ma­ny­mas pa­sta­ty­ti pa­mink­lą Bar­bo­rai, anot Ža­ga­rės baž­ny­čios kle­bo­no Ma­riaus Dyg­lio, šia­me Lat­vi­jos pa­sie­ny­je esančia­me mies­te­ly­je sklan­do jau se­niai. Pa­sak dva­si­nin­ko, Ža­ga­rė su­lau­kia ne­ma­žai žmo­nių, be­si­do­min­čių Bar­bo­ra. Juos čia at­vi­lio­ja pa­sa­ko­ji­mai apie tai, kad šios anks­ti mi­ru­sios mer­gi­nos už­ta­ri­mas yra pa­dė­jęs iš­gy­ti ne vie­nam li­go­niui. Atvyku­sie­ji, M. Dyg­lio tei­gi­mu, Ža­ga­rė­je ran­da Bar­bo­ros Ža­ga­rie­tės gar­bei pa­sta­ty­tą baž­ny­čią, o jos krip­to­je – kars­tą su įka­pė­mis, ku­rios by­lo­ja, kad čia bū­ta ne­yran­čių mer­gi­nos pa­lai­kų. Ta­čiau so­vie­tų val­džios lai­kais 300 me­tų ne­iręs Barboros Ža­ga­rie­tės kū­nas ka­žin kur pra­din­go, o da­bar no­ri­ma ati­duo­ti duo­klę šios gar­sios as­me­ny­bės gar­bei ir atminimui.

Kle­bo­no M. Dyg­lio su­ma­ny­mą ėmė­si įgy­ven­din­ti Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas. Jis LŽ mi­nė­jo, jog iš pra­džių bu­vo svars­to­ma Bar­bo­ros Ža­ga­rie­tės skulp­tū­rą pa­sta­ty­ti už eu­ro­pi­nes lė­šas šiuo me­tu tvar­ko­mo­je cen­tri­nė­je Ža­ga­rės aikš­tė­je. Ta­čiau kai ši idė­ja ne­su­lau­kė pri­ta­ri­mo, nu­tar­ta pa­mink­lą sta­ty­ti gre­ta baž­ny­čios ir taip už­pil­dy­ti sakraliąją mies­te­lio erd­vę. „Da­bar Ža­ga­rė gar­sė­ja vyš­nio­mis, žir­gy­nu ir ozu, bet to­li gra­žu dar ne vi­siems ži­no­ma, kad turime ir kur kas di­des­nį lo­bį – Bar­bo­rą Ža­ga­rie­tę. Ne vie­ną šimt­me­tį šios šven­tą­ja lai­ko­mos mer­gi­nos už­ta­ri­mo pra­šan­tys žmo­nės jau­čia jos glo­bą, yra iš­gy­do­mi nuo įvai­riau­sių li­gų“, – pa­brė­žė re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius.

Bū­ti­nai pa­sta­tys

Skulp­to­rius R. Kvin­tas, į ku­rį krei­pė­si pa­mink­lo Bar­bo­rai Ža­ga­rie­tei pa­sta­ty­mo su­ma­ny­to­jai, LŽ pri­si­pa­ži­no jau numanantis, koks jis bus. Me­ni­nin­kas tei­gė, jog jam pa­si­se­kė, kad yra gi­męs ir pen­ke­rius me­tus gy­ve­nęs Ža­ga­rė­je, tad apie gar­sią­ją Bar­bo­rą gir­dė­jęs iš tė­vų ir ki­tų gy­ven­to­jų. R. Kvin­tas sa­kė su­tin­kan­tis žmo­nių, pa­ti­rian­čių Bar­bo­ros Ža­ga­rie­tės galią. „Jau­čiu par­ei­gą ir at­sa­ko­my­bę kur­ti jai skulp­tū­rą“, – pa­žy­mė­jo R. Kvin­tas. Tai, kad pa­mink­lo su­ma­ny­to­jai šiuo me­tu ne­tu­ri pi­ni­gų at­ly­gin­ti skulp­to­riui už dar­bą, anot jo, ne prob­le­ma. Me­ni­nin­kas sa­kė ti­kin­tis Bar­bo­ros tu­ri­ma ir sklei­džia­ma ga­lia, tad ji pa­dės su­ras­ti rei­kia­mų lė­šų skulp­tū­rai su­kur­ti.

Kaip pa­sa­ko­ja žmo­nės, Bar­bo­ra Ža­ga­rie­tė bu­vo ba­jo­rai­tė ir gy­ve­no ne­to­li Ža­ga­rės sto­vė­ju­sia­me dva­re. Mer­gi­na pa­si­žy­mė­jo pa­mal­du­mu, iš­skir­ti­niu dė­me­siu varg­šams ir li­go­niams. Bar­bo­rai mi­rus ne­tru­kus bu­vo pa­ste­bė­ta, kad dau­ge­lis at­ei­nan­čių­jų prie jos ka­po ir pra­šan­čių­jų už­ta­ri­mo ima sveik­ti nuo įvai­riau­sių li­gų. Po ku­rio lai­ko vie­ti­niai at­ka­sė ka­pą ir ap­ti­ko, kad mi­ru­sio­sios kū­nas nė kiek ne­sui­ręs. Toks jis ir bu­vo įneš­tas į baž­ny­čią, pa­sta­ty­tą Bar­bo­ros Ža­ga­rie­tės gar­bei. Ste­buk­lin­gas ga­lias sklei­džian­čios mer­gi­nos kū­nas ten gu­lė­jo iki pat so­viet­me­čio, kol, dangs­tan­tis me­di­ci­ni­niais ty­ri­mais, bu­vo ne­ži­nia kur iš­ga­ben­tas. Ta­čiau žmo­nės ir da­bar va­žiuo­ja į tą vie­tą, kur dau­giau kaip prieš pu­sę am­žiaus dar gu­lė­jo mi­ru­si Bar­bo­ra, mel­džia jos ma­lo­nių ir, kaip ti­ki­ma, jų gau­na. Liu­di­ji­mus apie ste­buklin­gą iš­gi­ji­mą pa­de­dant šiai šven­tą­ja lai­ko­mai mer­gi­nai ren­ka Šiau­lių vys­ku­pi­ja, prieš 8 me­tus pra­dė­ju­si jos pa­skel­bi­mo palai­min­tą­ja by­lą.

Informacijos šaltinis: Lietuvos žinios. 2013-07-12.


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*