Aldona Ramanauskienė „Kunigo mirties 30-mečio paminėjimas“

Sidabravas101633115

Šv. Mišias Sidabravo Švč. Trejybės
bažnyčioje aukojo arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, vyskupai
Eugenijus Bartulis ir Jonas
Kauneckas, koncelebracijoje
dalyvavo apie dešimt kunigų

Jau tapo tradicija kasmet Palėvenės parapijoje pagerbti buvusį kleboną geradarį šviesaus atminimo kunigą Pranciškų Masilionį. Kunigas palaidotas Radviliškio rajone, Sidabrave, todėl kiekvienais metais vykstame į Sidabravo parapiją ir iškilmingai paminime jo mirties metinės. Taigi ir šiemet Palėvenės Gyvojo rožinio nariai nuvyko paminėti kun. P. Masilionio 30-ųjų mirties metinių. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis ir Jonas Kauneckas, koncelebracijoje dalyvavo apie dešimt kunigų. Bažnyčios šventoriuje prie jo kapo  sugiedojom „Viešpaties Angelą“, padėjome gėlių, uždegėm žvakutes.

Paskui kultūros namuose vyko koncertas, kuriame dalyvavo Kybartų  Eucharistinio Išganytojo parapijos vaikų ir jaunimo choras (vadovė Rasa Lalienė ir ses. Bernadeta Malickaitė SJE), kun. P. Masilionio SJ eilėraščius skaitė Sidabravo mokyklos moksleiviai,  o jo sukurtas giesmes giedojo Sidabravo jaunimas, bažnyčios choras. Po koncerto parapijos klebonas kun. Remigijus Katilius  visus pakvietė prie stalo. Čia buvo ilgai ir nuoširdžiai kalbėtasi apie kunigo nuopelnus, jo gyvenimą, vyskupui E. Bartuliui buvo įteikti Palėvenės parapijiečių parašai, pritariant, kad būtų užvesta kunigo beatifikacijos byla.

Informacijos šaltinis: XXI amžius. 2010 m. spalio 29 d. Nr. 79 (1864).


Parašykite komentarą

CAPTCHA Image

Reload Image
*